Het overlijden van een dierbare is een onwerkelijke en onverteerbare gebeurtenis ook al weet iedereen dat de dood onvermijdelijk is. Gedurende de eerste weken leeft menig nabestaande in een roes terwijl er toch veel (juridische) zaken geregeld moeten worden en ofschoon bijna iedereen dit overwerp vermijdt is het essentieel dat de wensen bekend zijn. Anders wordt “het geregel” complex wanneer dit beladen onderwerp geheel onbesproken blijft.

doelgroep

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Iedereen denkt weliswaar “mij overkomt dat niet” maar niets is minder waar. Je kunt allerlei verzekeringen afsluiten maar de “verzekering” waar maar weinig mensen aan denken is; uw eigen wil.

Nederland kent veel (oudere) kinderloze echtparen of alleengaande en evenzoveel echtparen of alleengaande die geen of nauwelijks nog contact met hun kinderen hebben.

De ervaring leert dat deze groep met het overlijden van zijn/haar partner in een isolement komen te verkeren en naarmate de leeftijd toeneemt ook angsten ontstaan als “hoe nu verder”, “wie regelt mijn uitvaart”; “wat als ik ziek word” ; “wie neemt de zorg van mijn huisdier over als ik het (tijdelijk) niet meer kan” etc en ofschoon ouderen (55+) meer kampen met dergelijke vraagstukken is het opvallend hoe weinig jongeren (21+) zich bewust zijn dat wanneer hen iets overkomt derden in de plaats kunnen treden om hun belangen al of niet tijdelijk te behartigen, dus ook wanneer u nog middenin het leven staat en denkt, “dit alles is ver van mijn bed show” dan is deze gedachte een misvatting.

Stichting Uw Belang heeft als doelstelling; het begeleiden en (juridisch) adviseren van (alleenstaande) ouderen teneinde misbruik van deze kwetsbare groep ouderen te voorkomen maar in feit is iedereen boven de 21 onze doelgroep!

Levenstestament

Iedereen, oud of jong, denkt met het afsluiten van een uitvaartverzekering en/of een testament dat zij hun zaken goed hebben geregeld, echter wat u niet heeft geregeld is wanneer u door bijvoorbeeld een ongeval of door een ziekte (tijdelijk) niet in staat bent zelfstandig verantwoorde beslissingen te nemen. Ook in dergelijke gevallen wilt u de “baas” blijven.

Kortom, wanneer u zelf de regie wilt houden over uw leven en ook wilt bepalen wie uw belangen behartigt wanneer u daartoe zelf niet meer in staat bent is het zaak dat u een levenstestament laat opstellen. Immers, heeft u geen volmacht afgegeven en u komt in wilsonbekwaamheid (u kunt zelf geen beslissingen meer nemen) te verkeren dan zal de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator aanstellen, hetgeen niet wenselijk is te meer het niet zondermeer vaststaat dat uw partner of familielid wordt benoemd.

behoud de regie over uw leven en bepaal wie uw belangen behartigt wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent.....

Mandataris

Het leven wordt hectischer, sneller maar bovenal digitaler. Veel ouderen, al of niet alleen gaand, kunnen deze wereld niet meer bijbenen en overheid toont zich maar weinig empathisch jegens deze kwetsbare groep.

Veel ouderen vinden het een prettige idee wanneer hen die zorg uit handen wordt genomen, althans hun zaken worden behartigd door iemand die nog midden in het leven staat. Vaak wijst een ouder zijn of haar kind(eren) aan maar wat als in uw directe omgeving geen familie of vrienden bestaan die u deze zorg uit handen neemt dan biedt Stichting Uw Belang de mogelijkheid om namens u te mogen optreden wanneer u daar (tijdelijk) zelf niet meer toe in staat bent. Wij adviseren in dergelijke gevallen voor het opmaken van een algehele volmacht en levenstestament.

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren, ofwel een testament heeft haar werking eerst nadat u overlijdt terwijl een levenstestament werkt voor situaties tijdens uw leven. Te denken valt aan een omstandigheid wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt dan in een levenstestament Stichting Uw Belang aanwijzen om uw belangen te behartigen als u daartoe zelf (tijdelijk) niet in staat bent.

Naast financiële en juridische zaken kan het ook gaan om medische beslissingen (wel of niet behandelen) of wat er met uw woning moet gebeuren als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld over uw verzorging of de zorg voor uw huisdieren. Stichting Uw Belang behartigt op deze wijze al voor meerdere ouderen de belangen opdat zij in alle rust kunnen genieten zonder zich bezig te hoeven houden met het vraagstuk; wat als..?

Zo informeert Stichting Uw Belang zoveel mogelijk de betreffende instanties dat wij in geval van een calamiteit uw contactpersoon zijn. Tevens ontvangt u een pasje zodat, bij voorbeeld, hulpdiensten weten wie zij kunnen bellen indien u niet of moeilijk kunt communiceren. U staat er nooit alleen voor en dat is precies wat wij willen bereiken, immers uw belang is onze zorg.

behoud de regie over uw leven en bepaal wie uw belangen behartigt wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent.....

Juridisch

Ook voor al uw uiteenlopende juridische vraagstukken kunt u een beroep op ons doen. Wij bieden al onze cliënten juridische geruststelling weshalve wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar zijn voor raad en daad. Voorts komen wij graag bij u thuis, dus ook juridisch staat u er niet alleen voor.

Eigen vermogen?

Stichting Uw Belang heeft een methode bedacht waarmee u de erfbelasting (deels) kunt pareren en zonder testament toch “erfgenamen” kunt benoemen.

“u staat er niet alleen voor”

Administratie

Zoals reeds hiervoor genoemd wordt het leven hectischer, sneller maar bovenal digitaler, denk alleen al aan Digid. Veel ouderen kunnen deze wereld niet meer bijbenen en overheid toont zich maar weinig empathisch jegens deze kwetsbare groep.

Stichting Uw Belang verzorgt uw administratie en tijdig uw jaarlijkse aangiften.

Gratis Intakegesprek, ik kom graag bij u langs.

Mocht u interesse hebben in één of meerdere diensten dan kunt u contact opnemen voor een geheel vrijblijvend intakegesprek met mr. Sidney Springer, immers om een goede invulling aan onze taak te geven bespreken wij onder strikte vertrouwelijkheid uw persoonlijke en/of zakelijke situatie.

Bel GRATIS tussen 09.00 uur en 21.00 uur op telefoonnummer 0800-266 51 32, wij staan u graag te woord.

Contactgegevens

Bezoek- en vestigingsadres

Stichting Uw Belang
Quellinstraat 49
2018 Antwerpen - België

Postadres

Postbus 8120
1180 LC Amstelveen

+31(0)20-2614647
+31(0)6 151 373 43
info@uwbelang.nl

in memoriam

Op 06 januari 2016 te 01.00 uur overleed op 81 jarige leeftijd de heer J.B. (Ben) Springer, de vader van de voormalig bestuursvoorzitter de heer mr. Sidney Springer, ten gevolge van medisch falen.

Gedurende de periode voorafgaand aan het overlijden als daarna merkte mr. Sidney Springer op dat ouderen aan de wolven zijn overgeleverd indien zij geen naasten hebben die hen in dergelijke omstandigheden adequaat kunnen bijstaan, met name de achterblijvende partner krijgt het zwaar te voorduren. Zij worden plotseling geconfronteerd met uiteenlopende zaken die zij zelf moeten regelen terwijl het hen aan kracht en/of kennis ontbreekt.

Ter nagedachtenis aan zijn vader heeft mr. Sidney Springer gemeend een non-profit organisatie in het leven te moeten roepen met als missie; zorg te dragen dat de belangen van kwetsbare ouderen zowel tijdens hun leven als daarna worden behartigd.